Global Location

BASES DE PARTICIPACIÓ A “ICATVOLTA”

BASES DE PARTICIPACIÓ A L’ACCIÓ “ICATVOLTA”

BASES DE PARTICIPACIÓ A L’ACCIÓ “ICATVOLTA”

La Publicació d’aquestes Bases de participació a “ICATVOLTA” és purament informativa i les úniques Bases valides oficialment són les publicades per ICAT i que podeu trobar al següent enllaç


Primera.- Àmbit objectiu

Volta Ciclista a Catalunya Associació Esportiva (la Volta), la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals SA (CCMA SA) i l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) organitzen
conjuntament, amb la col·laboració de l’Acadèmia Catalana de la Música, l’acció participativa
“iCatVolta”, per seleccionar la cançó de la 102 edició de la Volta Ciclista a Catalunya, que se
celebra el 2023.


Segona.- Àmbit subjectiu i forma de participació

La participació és oberta a autors i intèrprets, majors d’edat, que vulguin presentar una cançó
inèdita en català per optar a ser la cançó de la 102 edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
Forçosament, les persones participants han de ser les autores, intèrprets i propietàries de la
producció musical de la cançó (màster) o disposar de l’autorització escrita de totes aquestes per
poder-se comprometre en els termes i condicions d’aquestes bases.
Les persones participants han d’enviar al mail butlleti@ccma.cat els documents següents:

 • Un document que inclogui nom complet, correu-e, telèfon mòbil i número de DNI de la
  persona participant.
 • Identificació i contacte de les persones autores, intèrprets i productores musicals (el nom de la persona productora pot ser provisional, si s’escau). Arxiu mp3 amb una maqueta de la cançó proposada, amb una qualitat òptima per ser escoltada i votada pel públic, en cas de trobar-se entre les 3 finalistes. Les persones participants finalistes poden presentar, si ho desitgen, una versió millorada de la cançó, entre el 21 de desembre de 2022 i el 8 de gener de 2023.
 • Títol i lletra de la cançó.
 • En cas que la cançó hagi estat composta, interpretada i/o produïda per una pluralitat de persones, autorització signada per totes les persones coautores, intèrprets i productores, que faculti la persona participant a presentar la cançó com a candidata en el concurs (s’adjunta model d’autorització).
 • En cas de tenir els drets d’explotació cedits, caldrà explicitar-ho i caldrà autorització de la/les persona/es titular/s per a l’explotació prevista en aquestes bases.


La convocatòria estarà oberta del 24 de novembre de 2022, des de la publicació de les bases,
fins a les 17.00 h del 19 desembre de 2022, tots dos inclosos.


Tercera.- Garantia drets d’autor i drets d’explotació del màster

Només hi poden participar les persones autores originàries de l’obra musical (“la cançó”), les
quals han de disposar dels drets exclusius d’explotació de l’obra i en cas d’haver-los cedit amb
anterioritat a una tercera persona, caldrà autorització d’aquesta en el sentit que exposa la
clàusula segona d’aquestes bases. Les persones autores que directament o indirectament
participin en el concurs declaren sota la seva responsabilitat que l’obra musical no és fruit de
plagi o transformació d’una obra preexistent subjecta a drets i que, per aquest motiu, la seva
explotació pugui infringir els drets de propietat intel·lectual de terceres persones, i es
comprometen a mantenir les entitats organitzadores del concurs indemnes davant de qualsevol
responsabilitat que es derivi de l’ús o explotació de l’obra en els termes previstos.
La persona participant ha de ser la propietària del màster de l’enregistrament musical de la
cançó, o representar-ne/tenir-ne cedits els drets, en cas que la propietària sigui una tercera
persona o un col·lectiu de persones.


Quarta.- Mecànica

D’entre totes les persones participants, el jurat seleccionarà tres finalistes en base a criteris de
qualitat musical, lírica i interpretativa. Les cançons no han de parlar literalment de l’esport en
general ni del ciclisme en particular; es tindran en compte, no obstant, els textos que transmetin
els valors de l’esport aplicats a la vida en general, com ara la positivitat, la importància de
mantenir-se actives i obertes, l’esforç, l’esperit d’equip i els reptes. Musicalment, es valoraran
les peces rítmiques que, igual que la lletra, transmetin sentiments positius.
El jurat estarà format per una persona representant de l’Acadèmia Catalana de la Música, una
persona representant de la Volta, una persona representant de l’ICEC i dues persones
representants de la CCMA SA, nomenades respectivament per les entitats representades.
La Volta i la CCMA SA faran públic el nom de les tres persones finalistes el 21 de desembre del 2022.

A partir d’aquest moment, s’obrirà un període de 10 dies naturals perquè les persones
interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes. Un cop passat el
període d’impugnacions i resoltes aquestes, es farà públic el nom de les tres persones finalistes
de manera ferma i, passat un mes, es destruirà tota la documentació rebuda de la resta de
participants.
Les tres cançons finalistes seran sotmeses a votació de l’audiència a través del web iCat, del 10
de gener fins a les 9.00 hores del 20 de gener de 2023. La més votada serà la cançó de la 102
edició de la Volta. La cançó guanyadora es farà pública el 20 de gener a través d’iCat i la seva
web. Les persones guanyadores hauran d’aportar els documents de cessió pertinents.
En l’acte de presentació de la cançó, en cas que es faci, la persona guanyadora haurà d’assegurar
la seva interpretació en directe.
L’acció participativa es pot declarar deserta si es considera que no hi ha cap candidatura que
reuneixi els mèrits suficients d’acord amb els criteris de valoració. Qualsevol incidència no
prevista en aquestes bases l’ha de resoldre el jurat.


Cinquena.– Premi

El premi consistirà en:

 • 600 euros (aportació que fa la Volta)
 • Espais publicitaris específics de participació de les persones autores-intèrprets a iCat,
  per valor de 1.700 euros nets, abans d’IVA (aportació que fa la CCMA, SA) a realitzar
  durant l’any 2023.
 • Mentoria / assessorament legal sobre els drets de propietat intel·lectual que cedeix per
  a la campanya, a càrrec de l’Acadèmia Catalana de la Música.
  Els premis quedaran subjectes a les obligacions d’informació, les retencions o els pagaments a
  compte que determini la normativa fiscal.

Sisena.- Condicions i límits de participació

Totes les persones participants d’aquesta acció, pel sol fet de participar-hi, accepten les
condicions que la regeixen i el criteri i decisió que l’organització adopti sobre la selecció de les
persones finalistes i guanyadora, i qualsevol qüestió que se’n derivi.
No pot participar en aquesta acció el personal adscrit a qualsevol de les entitats organitzadores
o que hi estigui relacionat professionalment.
La/les persona/es autora/es o autora/es-intèrpret/s de la cançó guanyadora signaran un
contracte amb la Volta, on cediran els drets necessaris per a la sincronització i utilització de
l’obra musical/enregistrament fonogràfic vinculats a tots els formats de la 102 edició de la Volta.
La resta de drets corresponen a l’autor/a-intèrpret (en qualitat de titular dels drets sobre l’obra
i el màster de la producció musical). En aquest sentit, la cançó serà emprada en els elements
promocionals de la Volta difosos per diferents mitjans, en continguts vinculats a la mateixa que
es difonen per diferents mitjans, per tot el món, i comunicada públicament en les etapes en què
es desenvolupi la Volta Ciclista. El contracte finalitzarà el 30 de setembre de 2023. En aquest
contracte l’autor/a o autors/es i intèrpret/s garantiran que la cançó no serà utilitzada o
explotada en publicitat o promocions no vinculades al propi grup i/o al seu segell discogràfic o
vinculada a esdeveniments esportius, durant el temps de la seva vigència.
L’entrega del màster de l’enregistrament musical de la cançó per part de la persona guanyadora
(una versió completa, una versió curta de 30” i una versió instrumental), en qualitat òptima per
a la seva sincronització, haurà de ser en format wav i mp3 i s’haurà de lliurar a la Volta abans
del 20 de febrer del 2023.


Setena. – Protecció de dades de caràcter personal

Per gestionar adequadament l’acció de participació, la CCMA, SA haurà de tractar les dades
personals de les persones participants per poder gestionar la selecció dels col·laboradors en un
primer moment, i pel que fa a la persona seleccionada, poder donar compliment a les
obligacions contractuals. En el cas que la cançó guanyadora tingui diverses persones coautores,
totes elles es consideren participants i consenten el tractament de les seves dades personals
d’acord amb aquestes condicions.


La informació relativa pel que fa a protecció de dades és la següent:

Responsable:Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
Oriol Martorell, 1 Sant Joan Despí
Delegat: dpd@ccma.cat
Finalitat:Gestionar la selecció de la cançó de La Volta
Legitimació:Per a les persones participants en l’acció (incloses les titulars de drets que
hagin autoritzat la persona participant a representar-les en el concurs), el seu consentiment; i per a la/les persona/es participants/titulars de drets
relacionats amb la cançó seleccionada, el compliment d’una obligació
contractual.
Drets:Els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació, d’oposició, de limitació de
tractament i de portabilitat es poden exercir mitjançant comunicació
escrita acompanyada de còpia del DNI, adreçada al domicili social del
responsable o a l’adreça d’e-mail dpd@ccma.cat
Conservació:Les dades de les persones participants/titulars de drets es guardaran
únicament un mes després de l’elecció de la persona seleccionada i
després es destruiran amb totes les garanties que indica la legislació vigent.
Comunicacions
a tercers:
La CCMA, SA no comunicarà a terceres persones les dades de les persones
participants/titulars de drets, sens perjudici de la publicitat que es farà del
nom de la/les persones finalistes i guanyadores.


Més informació de la política de protecció de dades de la CCMA SA a http://www.ccma.cat/avislegal/privacitat-i-cookies/


Vuitena.– Xarxa de comunicacions

Les persones organitzadores resten exonerades de qualsevol responsabilitat derivada d’un
funcionament anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, internet, etc.) que
impedeixi el normal desenvolupament de l’acció participativa per causes alienes a la seva
voluntat i, especialment, per actes externs de mala fe.


Novena.– Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta acció –incloses aquelles que autoritzin una tercera
persona a participar-hi en nom seu-, pel sol fet de participar-hi/autoritzar-ne la participació,
accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió de l’organització sobre qualsevol
qüestió que se’n derivi.


Desena.– Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web de la Volta (www.voltacatalunya.cat),
d’iCat (www.icat.cat/volta), l’ICEC (www.icec.gencat.cat ) i l’Acadèmia Catalana de la Música
(www.academiamusica.cat ).
Les persones organitzadores es reserven el dret de modificar les condicions de la present acció
en qualsevol moment, i fins i tot d’anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri
causa justificada. En tot cas, es comprometen a comunicar a través dels seus webs respectius,
les bases modificades, o si escau, l’anul·lació de l’acció en el seu conjunt, de manera que totes
les persones participants hi tinguin accés.


MODEL D’AUTORITZACIÓ DE COAUTORS/ES


…………………………………………………….. , amb n. de DNI ……………………………
nascut/da el ……………… i amb domicili al carrer / plaça / av.. ……………………………. ,
…………………………………………………………………. , n. …………….. , pis i porta ,
codi postal ……………… , població ……………………………………, telèfon ……………………… i
adreça de correu electrònic …………………………………………………

MANIFESTO QUE

I. Com a COAUTOR/A de la cançó ………… , estic assabentat/da que el senyor / la senyora
……………………………………………………………………………………………………….. …………………………….
………. vol presentar l’esmentada cançó al concurs “iCatVolta”, les bases del qual es troben a
www.icat.cat/volta .
II. Com a COAUTOR/A, estic al corrent de les bases del concurs iCat Volta i accepto les seves
condicions.
I, a aquest efecte

FAIG CONSTAR

Que accepto la meva participació en el concurs “iCatVolta” i autoritzo la persona a dalt
assenyalada a presentar la cançó …………………….. com a candidata al concurs.


(Lloc i data)
(Signatura)

MODEL D’AUTORITZACIÓ DE LES PERSONES COPROPIETÀRIES DE L’ENREGISTRAMENTMUSICAL PRESENTAT AL CONCURS “iCatVolta”


…………………………………………………….. , amb NIF …………………………, en endavant,
el/la PARTICIPANT, en qualitat de participant en el concurs “iCatVolta”, DECLARO, sota la
meva responsabilitat, que les persones signatàries del present document ostenten, en conjunt,
el 100% dels drets de propietat sobre l’enregistrament musical presentat com a candidat en el
concurs esmentat (en endavant, el màster) que s’indica a continuació, i que en virtut de
l’autorització atorgada per mitjà del present document, represento el 100% dels drets sobre el
màster per a comprometre’m en nom propi i de les persones titulars esmentades en els termes
i condicions establerts a les bases reguladores del concurs www.icat.cat/volta.

MÀSTER:

©20.., …………………………………………………………………………………………..

( any de la composició / Nom de l’ autor/a o coautors/es )


(P) 20.., ……………………………………………………………………………………….

( any de l ’enregistrament / Nom de les persones propietàries del màster )


Interpretat per: …………………………………………….

( nom artístic del grup intèrpret )

AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ DE DRETS SOBRE EL MÀSTER

Les persones indicades a continuació, en qualitat de copropietàries del màster, AUTORITZEN
el/la PARTICIPANT a presentar el màster com a candidat del concurs “iCatVolta” amb subjecció
als termes i condicions establerts a les bases reguladores del concurs que es troben a
www.icat.cat/volta


Nom i cognoms: …………………………………………………………………………………………………………..
NIF: ……………………………
Adreça postal ……………………………………………………………………………………………………………….
Correu electrònic: …………………………………………………….
Tel. …………………………………


Signat: _________, ______, ……/……/2022
Lloc data


Nom i cognoms: …………………………………………………………………………………………………………..
NIF: ……………………………
Adreça postal ……………………………………………………………………………………………………………….
Correu electrònic: …………………………………………………….
Tel. …………………………………


Signat: _________, ______, ……/……/2022
Lloc data


Nom i cognoms: …………………………………………………………………………………………………………..
NIF: ……………………………
Adreça postal ……………………………………………………………………………………………………………….
Correu electrònic: …………………………………………………….
Tel. …………………………………


Signat: _________, ______, ……/……/2022
Lloc dat